Dimecres, 28 - Febrer - 2024

Assamblea Ordinària de Socis

Senyors, Senyores,
L´òrgan de govern es posa en contacte amb vostè per convocar-lo/la a la propera Assemblea general ordinària de l´associació de Familiars amb Discapacitat del Baix Montseny (AFADIS), que tindrà lloc el proper dia 16 de febrer a les 17,00 hores a Santa Maria de Palautordera, carrer Arenys de Mar nº 5 amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació de l´acta anterior.
2.- Presentació i Aprovació si s´escau dels comptes any 2012.
3.- Proposta i Aprovació si s´escau de : Canvi de l´article num. 15, els membres de la Junta Directiva exerceixen els càrrecs durant un període de 4 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
4.- Proposta i Aprovació si s´escau per poder distingir entre diferents tipus de soci. Soci usuari i soci col•laborador.
5.- Informacions Centre Obert, i col•laboracions amb empreses.
6.- Presentació i aprovació si s´escau Pressupost 2013.
7.- Renovació Junta Directiva.
8.- Torn obert de paraula

En cas de no poder assistir-hi, pot delegar el seu vot en una altra persona, mitjançant la signatura de l´autorització adjunta.

El president/La presidenta,
(signatura)
Nom i cognoms
Martí Pina Ginesta , a 28 de Gener de 2013

Jo, el Sr./la Sra........................................................................................, com a soci/a, autoritzo el Sr./Sra............................................................................, soci/a, perquè em representi a l´assemblea a què fa esment la present convocatòria.
(Signatura)

Comparteix